Prague Synergy 2013: Abstract

AuthorCo-AuthorsDuration
Ronaldo Vieira

Title
Geodesics of Kehagias-Sfetsos naked singularitz spacetimes

Abstract